İhracat Satış
+ 90 552 216 83 84
export@alvescable.com

Yurtiçi Satış:
+ 90 555 08 ALVES

25837

info@alveskablo.com

BAYİ GİRİŞİ

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

ALVES KABLO Kişisel Verileri Koruma Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

 

Türkiye' de kurulu ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.  “ ŞİRKET” olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

• Yapılan işin gerektirmesi ve işe alım süreci için gerekli olması halinde, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

• Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan işe alım sürecindeki ilişkimiz dâhilinde;

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK' nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK' da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, tarafınıza bildiririz.

 

İŞE ALIM SÜRECİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Şirketimiz iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’nın aşağıdaki bilgilerini toplayabilecek ve işleyebilecektir:

1-Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, cinsiyet, TC. Kimlik no, medeni durum, TC. kimlik karı bilgileri (seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.

2-İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.

3-Aile ve Yakını Verisi

Medeni hal, eşin adı ve soyadı, eşin çalışma durumu, eşin TC. Kimlik numarası, çocuk sayısı, çocukların yaş bilgileri, eşin ikametgah adresi, eşin telefon numarası, eşin mail adresi, öz, üvey, evlat edinilmiş nafakası sağlanılan çocuk.

4-Eğitim ve Kariyer Gelişim Verisi

Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, daha önceki iş tecrübesi (firma adı, görevi, çalıştığı süre, işten ayrıldığı tarih, son alınan net maaş, ayrılış nedeni), eğitim durumu, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler, bilgisayar bilgisi(bildiği programlar, seviyesi),  sertifika ve diploma bilgileri, beceriler, aldığı kurslar, CV.

 6-Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.

6-Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık durumunun yalnızca beyanı, adli sicil durumunun yalnızca beyanı, ( belge talep edilmemektedir.) İşin niteliğine göre Şirket, başvuruda bulunan Çalışan Adayları’ndan özel nitelikli kişisel verilerini (örneğin, sabıka kaydı veya sağlık raporu) talep edebilir.

7-Diğer

Ehliyet durumu, askerlik durumu, devam etmekte olan mahkeme durumu (Çalışan adayının belge ibraz etmesi talep edilmemektedir.) Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler, sigara kullanım durumu.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, işe alım sürecinin yürütülebilmesi, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirketimiz tarafından işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’nın kişisel verileri aşağıdaki kapsamında toplanabilecek ve işlenebilecektir:

• Çalışan Adayı’nın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

• Gerektiği takdirde, Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak,

• Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,

• Şirketimiz bünyesinde, personel temin süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek.

• İşyeri, çalışan ve ziyaretçi güvenliğini sağlamak.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

ÇALIŞAN ADAYLARI’NIN KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

 

İşe alım sürecinde Çalışan Adayları’nın kişisel verileri toplanma ve işlenme yöntemleri aşağıdaki gibidir;

• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla,

• Çalışan Adayları’nın Şirket’e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığıyla,

• İstihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla,

• Çalışan Adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirket tarafından yapılan araştırmalar sırasında,

İşe alım süreçleri boyunca Çalışan Adayları hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, Çalışan Adayı’nın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.

 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda, veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Çalışan Adayı’nın açık rızası yok ise aşağıdaki hallerin varlığı durumunda kişisel veriler üçüncü kişilere aktarabilir:

• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

• Çalışan Adayı’nın veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

• Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

• Kişisel veriler, Çalışan Adayı tarafından alenileştirilmiş ise,

• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

• Çalışan Adayı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Çalışan Adayı’nın özel nitelikli kişisel verileri aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir.

• Çalışan Adayı’nın açık rızası var ise veya

• Çalışan Adayı’nın açık rızası yok ise;

– Çalışan Adayı’nın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

– Çalışan Adayı’nın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecek şekilde aktarılabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.  tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla yukarıda belirtilen ve yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Şirketimiz, çalışan adayı bilgilerini yurt dışındaki herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmamaktadır.

 

HAKLARINIZ

 

KVKK' nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 

• Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme haklarına sahipsiniz.

 

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şirketimizin Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 Kahramankazan/ANKARA adresindeki insan kaynakları birimine, yazılı olarak Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

 

VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ                   ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş

Adres  : İvedik Osb Mah. 1357 Sk. No:27 Yenimahalle/ANKARA               Telefon : (0312) 395 38 01

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR    

 

Türkiye' de kurulu ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.  “ ŞİRKET” olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

• Yapılan işin gerektirmesi halinde, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

• Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde;

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

• Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK' nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK' da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, tarafınıza bildiririz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından, tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Bahsi geçen kişisel veriler aşağıdaki gibidir;

1-Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.

 2-İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kurumsal telefon numarası).

3-Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi, bireysel emeklilik bilgileri ve tutarı, IBAN (maaş ödemelerinin, işçi alacaklarının temini amacıyla)

4-Özel Nitelikli Kişisel Veri

Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, kıyafet bedeni, ayakkabı numarası, akciğer grafisi, daha önce çalıştığı firmadan alınan iş sağlığı güvenliği evrakları.

5-Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar.

6-Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.

7-Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi.

8-Aile ve Yakını Verisi

Medeni hal, çocuk sayısı, anne-baba adı, öz, üvey, evlat edinilmiş nafakası sağlanılan çocuk, anne-babasını kaybetmiş torun, çalışanın eşinin iş durumu.

9-Çalışma Verisi

Sicil no, SGK meslek kod, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, ihbar tazminatı için ihbar öneli.

10-İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, izine çıkış nedeni.

11-Diğer

Ehliyet ve sürücü sertifika bilgileri, askerlik belgesi, sigara kullanım durumu.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

 

Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler (kamera sistemi); aracılığı ile kişisel verilerinizi topluyoruz.

 

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi fiziksel olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 

• Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

• Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

• Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

• Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 

• Personel özlük dosyasının oluşturulması

• SGK bildirimleri, İŞ-KUR bildirimleri ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

• Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

• Çalışanların giriş çıkış kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi

• Personel maaş teşviki için hesaplaması yapılması

• İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

• İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

• İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

• Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 

• İşyeri güvenliğinin sağlanması

• İşçi güvenliğinin sağlanması

• Müşteri güvenliğinin sağlanması

• Ziyaretçi güvenliğinin sağlanması

 

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

• Müşteri şikâyetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması

• Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

 

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

• Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması

• Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması

• Çalışanlara, firma amblem ve renklerinden oluşan kıyafetlerin temin edilebilmesi

• Çalışanlarla iletişimin sağlanması

• Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi

• Çalışana araç tedarik edilmesi

• Güvenlik tarafından güvenlik amacıyla şirkete giren çıkan araçların plakası alınıyor.

• Kartvizit basımının sağlanması

• Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması

• Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması

• Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi

• Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması

• Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

• Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması

• Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi

• Kalite kontrolün sağlanması

• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

• Memnuniyet anketi analizi yapılması

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

 

 İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

• Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi, maaşların ödenebilmesi, SGK primlerinin ödenebilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin şirketimiz tarafından yerine getirilebilmesi amacıyla ve çalışan devamlılığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla işlenebilmektedir. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

• Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz(ISG) ile paylaşabiliyoruz.

• Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

• Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabiliyoruz.

• İlgili mevzuat uyarınca, çalışanların kişisel verilerinden gerekli olanlar, belirli aralıklarla ilgili bankalara, ihtiyaç dâhilinde aktarılmaktadır.

 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

• İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri yönetim birimine aktarılabilmekte, ayrıca;

• İlgili mevzuat ve güvenlik gereği gerek duyulduğunda kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara aktarım yapılabilmektedir.

 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

• Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

• İlgili mevzuat gereği adli makamlara ve kolluk kuvvetlerine aktarım yapılabilmektedir.

 

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

• Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

• Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı, gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

• Şirketimizin bağlı bulunduğu firmalara, talep ve gerek halinde aktarım yapılabilmektedir. (verilerin güvenliği sağlanarak ve gizlilik sözleşmeleri aracılığı ile güvenlik önlemleri alınarak aktarım yapılmaktadır.)

• Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, şirket içerisindeki işleyişin ilerleyebilmesi amacıyla mali müşavirimize aktarılabilmektedir.

• Kişisel verilerinizden yalnızca gerekli olan veriler, şirket yerleşkesinin, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin güvenliğinin temini amacıyla, güvenlik şirketine aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.  tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla yukarıda belirtilen ve yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

Kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir.

 

 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda Çalışanın açık rızası var ise veya Çalışanın açık rızasının olmadığı durumlarda aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda yurtdışına aktarabilmektedir:

 

• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

• Çalışanın veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

• Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

• Kişisel veriler, Çalışanın tarafından alenileştirilmiş ise,

• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

• Çalışanın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki durumlarda yurtdışına aktarabilmektedir.

• Çalışanın açık rızası var ise veya

• Çalışanın açık rızası yok ise;

– Çalışanın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler), kanunlarda öngörülen hallerde,

– Çalışanın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecek şekilde aktarılabilir.

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

• Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

• Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şirketimizin Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 Kahramankazan/ANKARA adresindeki insan kaynakları birimine, yazılı olarak Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

 

VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirkete yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. İş akdinin sonlandırılmasından itibaren, kişisel verileriniz 10 yıl, kamera kaydı görüntüleri ise 21 gün süreyle saklanacak ve bu süre boyunca verileriniz ile ilgili her türlü güvenlik tedbiri tarafımızca sağlanacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ               ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş

Adres  : İvedik Osb Mah. 1357 Sk. No:27 Yenimahalle/ANKARA

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

 

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

 

I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı

Bugüne kadar ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş  olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden, müşteri adaylarımızdan veya ziyaretçilerimizden gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş” olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketlerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

 

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk sebepleri gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, ziyaretçilerimizin çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

 

III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş” in veri aktarımında bulunduğu üçüncü taraflara kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş”, şirket bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş”, sözleşmeden kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun, ilgili mevzuatların gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki, “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş”, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

Azami Tasarruf İlkesi

Azami tasarruf ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş” e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

Kişisel verilerin silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk ve veri güncelliği

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş “ bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş”, müşteriler, müşteri adayları veya ziyaretçilerin ya da “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın veya ziyaretçilerimizin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

IV. Veri işleme amaçları

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş in kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere, müşteri adaylarına ve ziyaretçilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

V. Müşteri, muhtemel müşteri, ziyaretçi ve iş ve çözüm ortakları verisi

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlemekteyiz. Bu kapsamda işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

- Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, beraberindeki misafirin/misafirlerin adı-soyadı, uyruk, doğum yeri ve tarihi; TC kimlik, ehliyet ve pasaport numaraları (verildiği tarih ve yer dahil).

- İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi.

- Finansal Bilgileri: Mobil fatura bilgileri, banka hesap bilgileri, ödeme kartı numarası ve diğer ödeme bilgileri, Sadakat Programı üyelikleri, satın alınan ürün veya hizmetlere yönelik bilgiler.

- Müşteri yorum, geri bildirim ve şikayet verileri: pazarlama ve iletişim alanındaki özel tercihler; ürün ve hizmet hakkındaki değerlendirmeler, görüşler ya da şikayetler.

-Diğer : Vergi dairesi, vergi numarası, cari hesap bilgileri

 

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş”, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflar, mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya tarafımızca zorlanmaktadır.

 

Şirket tarafında sunulan hizmetleri yönetmek, analiz etmek ve geliştirmek amaçlı veri işleme

• Verilen hizmetlerin ölçümlenmesi amacı ile anket çalışması yapmak,

• Sair kanunlar çerçevesinde verilen iletişim izinleri doğrultusunda misafirlerle pazarlama amaçlı iletişim kurmak,

• Misafirlere sunulan hizmetlere ait verilerin işlenerek daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla Satış ve Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak.

 

Hizmet öncesinde, sırasında ve sonrasında misafirlerle ilişkilerimizi yönetmek

• Telefon ile destek sağlamak,

• Misafirlerin soruların yanıtlamak,

• Pazarlama faaliyetlerini doğru yönetebilmek amacı ile daha evvel alınan hizmetler ile ilgili verilerin işlenerek segmentasyon (bölümleme) yapılması,

• Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili iddiaları/şikâyetleri yönetmek,

• Misafirlerin kişisel bilgi verilerini güncel tutmak ve analitik amaçlar için üçüncü taraf kaynaklardan alınacak verilerle birleştirmek

 

E-fatura & E Arşiv Fatura

Bu program kapsamında; müşteri otomatik olarak sisteme kaydedilir ve müşterinin şirketimize bizzat ilettiği e-posta aracılığıyla fatura gönderimi sağlanır. Şirketimize müşteri tarafından bildirilen e-posta adresinin doğru ve bu iletişim için tercih edilen e-posta adresi olduğundan emin olmak, müşterinin sorumluluğundadır.

E-Fatura; Elektronik ortamda hazırlanan, kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve/veya satıcıya iletilen faturalardır. Türkiye Cumhuriyeti Vergi Usul Kanunu 397 sıra nolu VUK tebliğiyle hayata geçirilerek, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir.

VUK gereği e-Fatura’da, bir faturanın içinde yer alması gereken tüm bilgiler bulunurken, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı fatura iletimi elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Müşterinin bizzat Şirketimize iletmiş olduğu e-posta adresine gönderilen fatura tesellüm edilmiş olup, müşterinin talebine istinaden, fatura kâğıt olarak fiziki hale getirilir(çıktı alınır) imzalanarak müşteriye verilebilir.

E Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır. e-Arşiv Faturasında e-Fatura Uygulaması’na kayıtlı mükellefler için oluşturulan faturalar dışındaki tüm faturalar, e-Arşiv Faturası olarak isimlendirilmektedir.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin veri işlemesi

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş. ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş. hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş”, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı bilgileri ve internet

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş” e ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

 

ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş ÇEREZ POLİTİKASI

ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC. AŞ. tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC. AŞ tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

-Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

-Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Müşterilerimizin, muhtemel müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin; İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece, bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

 

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

-İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

-İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

-İnternet Sitesinin, sizin ve ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC. AŞ’nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

 

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies):  Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

AOL

Google Adwords

Google Analytics

Google Chrome

Internet Explorer

MozillaFirefox

Opera

Safari

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 01.02.2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

 

Gizlilik Politikası ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC. AŞ internet sitesinde (www.alveskablo.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Şirketteki Güvenlik Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC. AŞ ziyaretiniz sebebiyle elde edilen güvenlik kamerası görüntüleriniz hem şirketimizin hem de sizlerin güvenliğinin sağlanması, şirketimizin sizlere güvenle hizmet temin edebilmesi için toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVKK’nın m.5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz (güvenlik kamerası görüntüleri) kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunun m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak üzere paylaşılabilir. Toplanma amacı sona erdikten sonra ise verileriniz imha edilmektedir.

VI. Çalışanlarımıza Çalışan Adaylarımıza ait veriler

“Çalışanlarımıza ve çalışan adaylarımıza ilişkin aydınlatma metinlerini incelemek için www.alveskablo.com internet adresimizdeki “çalışan aydınlatma metni” ve “çalışan adayı aydınlatma metinlerini” inceleyiniz.”

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC. AŞ”, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

(İş başvuruları ve aday temini ile insan kaynaklarının yönetimi için Kariyer.net sisteminden veri elde edilmekte ve veriler aday değerlendirme süreci kapsamında sisteme kaydedilmektedir.)

 (Detaylı bilgi için; çalışan ve çalışan adaylarımıza ilişkin aydınlatma metnimizi

www.alveskablo.com internet adresimizden inceleyiniz)

 

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılması

Kişisel veriler, “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş. tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve grup şirketleri, bayiler, firmalar, iştirakleri ile paylaşılabilir. ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş. ye ait web sitesine yapmış olduğunuz ziyaretlerinizde işlemiş olduğumuz kişisel verileriniz, yurt içine veya yurt dışına aktarılmaktadır.

 

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş“ kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

 

» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş  ” in iş ortaklarına,

» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş  in tedarikçilerine,

» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş  ” in çözüm ortaklarına, iştiraklerine, grup şirketlerine

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.”, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

VIII. İlgili kişinin hakları

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.”, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. Ancak, ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca, şirketimiz tarafından saklanması zorunlu olan veriler hakkında kişisel veri sahibinin tasarrufu yoktur. Mevzuat gereği saklanması zorunlu olan veriler, şirketimiz tarafından, mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır.

 

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş  ” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

 

Müşterilerimiz, muhtemel müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz bölüm kişisel verilerin korunmasına ilişkin taleplerini şirketimizin Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 Kahramankazan/ANKARA adresindeki ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş. İnsan Kaynakları birimine yazılı ve ıslak imzalı olarak, iadeli taahhütlü mektupla göndererek iletebileceklerdir. . Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

X. İşlem güvenliği

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş “ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XI. Denetim

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.”, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

XII. İhlallerin Bildirimi

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş.”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. Gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan taleplere ilişkin

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Şirketimize başvuruda bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası’nda Yapılabilecek Değişiklikler:

“ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş ” in buradaki beyanlar üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Beyanda önemli bir değişiklik yapıldığı takdirde, web sitesinin ana sayfasına güncel beyana ulaşılmasını sağlayan bir bağlantı eklenir. Ürün veya hizmetlerimizden herhangi biri için kayıt yaptıran misafirler, bu konuyla ilgili olarak tesislere verdiği iletişim kanalı üzerinden bilgilendirilebilir. Beyanın en son ne zaman güncellendiği ve güncelleme numarası bu metnin sonunda belirtilmektedir.

Beyanda yapılan her değişiklik, değiştirilmiş beyanın sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerli olur. Bu tür değişiklikleri müteakiben siteyi, ürün ve hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak o dönemde geçerli olan değiştirilmiş beyanı kabul ettiğinizi gösterir.

İletişim

ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş

Adres  : İvedik Osb Mah. 1357 Sk. No:27 Yenimahalle/ANKARA

Telefon : (0312) 395 38 01

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SAYIN ZİYARETÇİLERİMİZ VE ÇALIŞANLARIMIZ;

 

ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş  “Şirket” yerleşkesi içerisinde yer alan güvenlik kameraları hakkında aydınlatma metni aşağıdaki gibidir; Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ALVES KABLO SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

 

Şirketimiz içerisindeki; revir önü koridor, muhasebe&finans odası, üst kat sekreterya, insan kaynakları odası, seminer odası, ihracat odası, satış odası, aşağı katı bağlayan merdiven boşluğu, üst kat sağ koridor, üst kat sol koridor, toplantı odası, yemekhane, planlama odası, fabrika müdür odası, arşiv, kalite kontrol odası, 35 tane üretim alanını çevreleyen kamera, 22 tane fabrikayı çevreleyen kamera, ön bekçi odası, arka bekçi odası ve tüm hizmet alanlarında bulunan toplam 75 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, şirket yerleşkesi güvenliği ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve bu kayıt işlemi IT departmanı tarafından denetlenmektedir.

 

Bahsi geçen kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Fatih Mahallesi, Karatay Caddesi No:6 Kahramankazan /ANKARA adresindeki Şirketimiz IT departmanına, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla yazılı ve imzalı olarak veya elektronik posta aracılığı ile www.alveskablo.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 

 

 

Gizlilik ve Çerez Politikası

© Copyright 2017

FABRİKA / MERKEZ OFİS
Fatih Mah. Karatay Cad. No: 6

Kahramankazan / ANKARA

T.: 0 312 802 05 55

F.: 0 312 802 05 56

 

© 2019 Alves Kablo.

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Elektrokent-1 Serhat Mah. 1467. Cad. No:2/31 Yenimahalle / ANKARA

T.: 0 312 395 38 01

F.: 0 312 395 38 53

 

 

KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kutlukent Şabanoğlu Mah.19 Mayıs Sanayi Sitesi Kutlukent Bulvarı 65.Sk. No:19/1 Tekkeköy / Samsun

T.: 0 362 266 83 88

F.: 0 362 266 83 86

 

 

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.